Serdecznie gratulujemy wygranej panu Adamowi z Warszawy !!!

Prawda, że piękna ? więcej o nagrodach i wyróżnieniach na: https://www.facebook.com/modnydom24/
REGULAMIN KONKURSU "Pokaż nam swoją aranżację"


    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki konkursu „Pokaż nam swoją aranżację” (zwanego dalej „Konkursem”), który przeprowadzony zostanie w Galerii Wnętrz Cerpol w Opolu,
    przy ul. Światowida 6a, 45-325 Opole (zwanej dalej „Galerią”).
2. Organizatorem Konkursu jest CERPOL  A. Buba Spółka komandytowa  z siedzibą w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 26, 46-060 Ligota Prószkowska,
    REGON 532470550, NIP 9910312072 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsore nagród w Konkursie jest Organizator.
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
    określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku nie spełnienia
    przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo
    do nagród.
4. Konkurs odbędzie się w dniach 01.08.2016-31.10.2016 r. w sklepie internetowym Organizatora: www.modnydom24.pl.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dokonujące zakupów w sklepie internetowym
    Organizatora: www.modnydom24.pl.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby powiązane z Organizatorem rodzinnie.
7. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu
    Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminem („Komisja Konkursowa”).
8. Komisja Konkursowa w dniu 14 listopada 2016 dokona wyboru zwycięzcy.

    ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie i możliwości ubiegania się o uzyskanie nagrody jest:
    a) Wcześniejszy zakup minimum jednego produktu z nadesłanej aranżacji swojego wnętrza w sklepie modnydom24.pl. Zakup liczony jest od dnia złożenia zamówienia,
        od 1 stycznia 2016 do 31 października 2016 roku. Jednocześnie wysyłając zgłoszenie uczestnik oświadcza, że nadesłana aranżacja jest jego własnością i nie zostały
        naruszone prawa autorskie innych osób lub instytucji.
    b) Wysłanie zdjęć aranżacji na adres e-mail: sklep@modnydom24.pl, podanie numeru zamówienia lub numeru faktury oraz wskazanie produktu, który został
        zakupiony w sklepie internetowym www.modnydom24.pl oraz użyty w przesłanej aranżacji. Ograniczeniem jest waga załączników w jednym mailu: do 10 MB.
    c) Do konkursu zakwalifikowana zostanie aranżacja jednego pomieszczenia, na którym znajduje się produkt zakupiony w sklepie modnydom24.pl. Jeśli pomieszczeń jest więcej,
         można złożyć więcej niż jedno zgłoszenie.
    d) Po otrzymaniu maila, pracownik Organizatora do 3 dni roboczych odeśle wiadomość potwierdzającą poprawne przyjęcie zgłoszenia konkursowego lub poinformuje
        o braku jego zgodności z wymogami konkursowymi.
    e) Wyrażenie zgody na wykorzystanie i upublicznienie zdjęć aranżacji i zgoda na ich wykorzystanie przez Organizatora.

2. Komisja Konkursowa nagrodzi nagrodą główną jedną osobę, która zostanie wybrana w drodze przyznawania punktów przez poszczególnych członków komisji
    (w skali od 0 do 10 pkt). Najwyższa liczba punktów wyłoni zwycięzcę.
3. Komisja konkursowa oceniać będzie w szczególności: kompozycję aranżacji, funkcjonalność pomieszczenia, pomysłowość i oryginalność rozwiązań.
4. Każdy uczestnik, który wyśle poprawne zgłoszenie konkursowe zostanie nagrodzony gadżetem marketingowym w postaci torby materiałowej z logiem
    sklepu modnydom24.pl.
5. Jeżeli uczestnik nie odbierze nagrody do dnia 30.11.2016 r. pomimo skutecznego poinformowania go przez organizatora, to nagroda w całości przepada na rzecz
    Organizatora. Po upływie wskazanego powyżej terminu. Uczestnik, który nie odebrał nagrody, nie może sobie rościć do niej żadnych praw, czy też żądać jej wydania.

    NAGRODA GŁÓWNA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest Tablet LENOVO TAB 2 7.0" A7-30 8GB 3G 4x1.3 GHz w kolorze aqua blue.
2. W przypadku, gdy Uczestnikiem będzie osoba fizyczna, zostaną pobrane dane osobowe Uczestnika w celu wystawianie PIT-8C (podatek).
3. Ilość nagród jest ograniczona. Udział w konkursie jest jednorazowy.
4. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. Organizator nie ponosi
    odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym
    z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form
    informacji.
2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.modnydom24.pl. Organizator zastrzega, że informacje o nagrodach
    nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4. Uczestnik wyraża dobrowolnie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych, jak również przekazanych Organizatorowi w trakcie uczestnictwa w Konkursie, w bazie
    danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celach konkursowych oraz marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    o ochronie danych osobowych.
5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
7. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
8. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia
    o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
10. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia
     niniejszego Regulaminu.product